مبانی مالیات
مبانی مالیات
استاد : ابراهیم میرزایی
رشته : مهندسی صنایع
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۶
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 3
توضیحات

نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .