معماری کامپیوتر
معماری کامپیوتر
استاد : لطفعلی شمیرانی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : سجاد جعفرپور
تعداد صفحات : 118
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵ میباشد و تا صفحه ۱۰۰ تدریس شده است .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .