مهندسی نرم افزار
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مهندسی نرم افزار
استاد : مهدی اشرفی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 12 ژوئن 2017
دانشجو : آراد سعدآبادی
تعداد صفحات : 27
توضیحات

صفحات امتحانی درس مهندسی نرم افزار ، استاد مهدی اشرفی

صفحات اشاره شده عبارتند از : ۱۰ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۶ – ۱۷ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۴ الی ۲۸ – ۳۶ – ۴۱ – ۴۲ – ۴۵ – ۴۷ – ۵۲ الی ۵۵ – ۵۸ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۸ – ۱۰۲ الی ۱۰۴ – ۱۲۱ الی ۱۲۶ – ۱۲۸ – ۱۲۹ – ۱۳۳ الی ۱۳۷ .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .